കേരള ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

[global_web_full_text_below title=”കേരള ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ” teaser_text=”1956%20%E0%B4%9C%E0%B5%82%E0%B5%BA%2030%20%E0%B4%A8%E0%B5%8D%20%E0%B4%95%E0%B5%8B%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%AF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%86%20%E0%B4%AC%E0%B5%87%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%BC%20%E0%B4%AE%E0%B5%86%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AE%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B9%E0%B5%88%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%82%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%A8%E0%B4%9F%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%20%E0%B4%9A%E0%B4%9F%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%A4%E0%B5%80%E0%B4%AF%20%E0%B4%AC%E0%B5%88%E0%B4%AC%E0%B4%BF%E0%B5%BE%20%E0%B4%B8%E0%B5%8A%E0%B4%B8%E0%B5%88%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%20%E0%B4%93%E0%B4%AB%E0%B5%8D%20%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%20%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%20%E0%B4%93%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%B1%E0%B4%BF%20%E0%B4%89%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%98%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B4%A8%E0%B4%82%20%E0%B4%9A%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%81.%20%E0%B4%8F%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%B5%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%AA%E0%B4%95%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%BF%20%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%B8%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%C2%A0%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B4%82%C2%A0%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B5%8D%20%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%20%E0%B4%94%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%97%E0%B4%BF%E0%B4%95%20%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0%B4%B7.%0A%0A%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B4%E0%B5%81%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%86%20%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B4%B0%E0%B4%A3%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%82%E0%B4%9F%E0%B5%86%20%E0%B4%B8%E0%B4%AD%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%86%20%E0%B4%95%E0%B5%88%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%9F%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%BF%20%E0%B4%B8%E0%B5%87%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%81%0A%0A%E0%B4%85%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%86%20%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%B5%E0%B5%BC%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%A8%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D%20%E0%B4%B8%E0%B5%81%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%B6%E0%B5%87%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9E%E0%B5%86%E0%B4%9F%E0%B5%81%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%A8%E0%B5%BD%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%81%0A%0A%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B4%E0%B4%BF%E0%B4%B5%E0%B5%8D%20%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%AC%E0%B5%88%E0%B4%AC%E0%B4%BF%E0%B4%B3%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B5%BE%20%E0%B4%B2%E0%B4%AD%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%95%0A%0A%E0%B4%B8%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%95%20%E0%B4%B8%E0%B4%AE%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%86%20%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A7%E0%B4%BE%E0%B4%A8%C2%A0%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B4%82%E0%B4%93%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%B1%E0%B4%BF%20%E0%B4%95%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AE%E0%B4%BF%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF.%C2%A0%E0%B4%8E%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%20%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0%B4%97%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%81%E0%B4%AE%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%8E%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%20%E0%B4%B8%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0%B4%AA%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%85%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%86%20%E0%B4%B8%E0%B4%AD%E0%B4%AF%E0%B5%86%20%E0%B4%93%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%A7%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B4%82%20%E0%B4%9A%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%81.%20%E0%B4%B5%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%20%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%B8%20%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%20%E0%B4%A8%E0%B5%87%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B5%BC%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AB%E0%B4%B2%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A6%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%AF%20%E0%B4%92%E0%B4%B0%E0%B5%81%20%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%AB%E0%B5%8B%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%81.%20%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%20%E0%B4%93%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20140%20%E0%B4%AC%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B5%BE%20%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%B5%E0%B5%BC%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%81.%0A%0A%E0%B4%86%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AE%E0%B5%80%E0%B4%AF%20%E0%B4%AB%E0%B5%86%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%B7%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%2C%20%E0%B4%AC%E0%B5%83%E0%B4%B9%E0%B4%A4%E0%B5%8D%2C%20%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%AD%E0%B4%B5%E0%B4%B8%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%B9%E0%B4%B0%E0%B4%A3%E0%B4%82%20%E0%B4%8E%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B5%E0%B4%AF%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%BF%20%E0%B4%AB%E0%B4%B2%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A6%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%AF%20%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%B2%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%BF%20%E0%B4%B5%E0%B5%BC%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%20%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86%20%E0%B4%A8%E0%B5%80%E0%B4%B3%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%AF%20140%20%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%96%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%82%E0%B4%9F%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B5%8D%20%E0%B4%87%E0%B4%A4%E0%B5%8D%20%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%B5%E0%B5%BC%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%A4%E0%B5%8D.%20%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%96%E0%B4%95%E0%B5%BE%2027%20%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%AE%E0%B4%BF%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%20%E0%B4%AE%E0%B5%87%E0%B4%96%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%BF%20%2F%20%E0%B4%9C%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%BF%20%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%98%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%BF%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%81.%20%E0%B4%AB%E0%B4%B2%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A6%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%AF%20%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%B5%E0%B5%BC%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%A8%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%BF%20%E0%B4%95%E0%B5%8B%E0%B5%BC%E0%B4%A1%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%87%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%BC%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B5%BC%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D%20%E0%B4%9A%E0%B5%81%E0%B4%AE%E0%B4%A4%E0%B4%B2%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%86%E0%B4%9F%E0%B5%81%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF.%20%E0%B4%92%E0%B4%B0%E0%B5%81%20%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%A7%20%E0%B4%AA%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%8D%20%E0%B4%85%E0%B4%B5%E0%B5%BC%20%E0%B4%95%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AE%E0%B4%BF%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%20%E0%B4%B0%E0%B5%82%E0%B4%AA%E0%B5%80%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%81.%20%E0%B4%B8%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%AF%20%E0%B4%8F%E0%B4%9C%E0%B5%BB%E0%B4%B8%E0%B4%BF%20%E0%B4%B8%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8B%E0%B4%9F%E0%B5%86%20%E0%B4%AC%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A7%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%86%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%20%E0%B4%AE%E0%B5%87%E0%B4%96%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B5%8B%E0%B4%B7%E0%B5%BB%20%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%B5%E0%B5%BC%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%A8%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B5%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D%20%E0%B4%AC%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D%20%E0%B4%95%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AE%E0%B4%BF%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%20%E0%B4%A8%E0%B5%87%E0%B4%A4%E0%B5%83%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%82%20%E0%B4%A8%E0%B5%BD%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%81.%20%E0%B4%B8%E0%B4%BE%E0%B4%A7%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%A3%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%BF%20%E0%B4%86%E0%B4%B4%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%A4%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B5%81%E0%B4%AE%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%20%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B5%BC%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%A8%E0%B4%BE%20%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%97%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B5%BE%2C%20%E0%B4%B8%E0%B5%86%E0%B4%AE%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%B1%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B5%BE%2C%20%E0%B4%AA%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%95%20%E0%B4%A4%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%B5%20%E0%B4%A8%E0%B4%9F%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%81.%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%B0%E0%B4%82%20%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%97%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B5%BD%20%E0%B4%B8%E0%B5%86%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B5%BC%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%99%E0%B5%8D%20%E0%B4%9C%E0%B5%80%E0%B4%B5%E0%B4%A8%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%A7%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%98%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%86%20%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%A7%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B4%82%20%E0%B4%9A%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%86%E0%B4%B5%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%AF%20%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B5%BC%E0%B4%97%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B5%BC%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%AA%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%81%E0%B4%A3%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%A8%E0%B5%BD%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%82%20%E0%B4%9A%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%82.” image=”733″ background=”bgd-lightred” foreground=”fgd-white” /]

                   

പൂർണ്ണമായ ബൈബിളുകളുടെ ആറുതരം


1. ബൈബിൾ ബൈബിൾ പഴയ പതിപ്പ്
2.എഡിറ്റുചെയ്തത് 
3. സ്റ്റഡി ബൈബിൾ
4. ഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളം ബൈബിൾ 
5. സാധാരണ ബൈബിൾ
6. കുട്ടികളുടെ ബൈബിൾ 
7. റഫറൻസ് ബൈബിൾ  

രണ്ടുതരം പുതിയ നിയമങ്ങൾ 
1. പഴയ പതിപ്പ് 
2. റഫറൻസ് NT