കേൾക്കുക

വചനം ശ്രദ്ധിക്കുക മലയാളം ബൈബിൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും? മലയാളത്തിലെ പുതിയനിയമത്തിലെ ചില നല്ല പാഠങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ? എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിൾ വായിക്കാൻ സമയമില്ലേ?

ദൈവം വ്യത്യസ്ത വഴികളിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സമയം ആവശ്യമില്ല. “വചനം ശ്രദ്ധിക്കുക” എന്ന ബൈബിൾ പുസ്തകം ഒരു ബൈബിൾ റെക്കോർഡിംഗ് തയ്യാറാക്കി. നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ്, ironing, ക്ലീനിംഗ് … ദൈവവചനം അവിടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്പീക്കർ ഓണാക്കുക.